www.realityrvfix.cz
My Bag ( 0 ) items

Prohlášení o ochraně osobních dat


Tato politika vysvětluje, v obecné rovině, jak m??eme udr?et va?e osobní údaje soukromé. To se bude vztahovat na v?echny osobní informace, které budete mít uvedenou p?i registraci u nás.
?
, jaké informace shroma??ujeme
?
osobní údaje, které shroma??ujeme od vás bude záviset na okolnostech shroma??ování a typu slu?eb, které ?ádají. Nap?íklad, Chcete-li si koupit vyrobek z této stránky, m??eme shroma??ovat informace, jako je va?e jméno, e-mailová adresa, dodací adresu, faktura?ní adresa a dal?í informace vztahující se k nákupu.
?
, proto?e my jsme ze zákona povinni získat vá? souhlas s "tajnou sběru informací budeme p?edpokládat, ?e jste dali sv?j souhlas ke shroma??ování ve?kerych informací poskytnutych pro pou?ití v souladu s touto politikou, pokud byste nám ?íct něco jiného.
?
Bezpe?nost va?ich osobních informací

budeme dr?et va?e osobní údaje v bezpe?í a nebudeme prodávat, pronajmout nebo prodat. Budeme p?ijmout ve?kerá mo?ná opat?ení k ochraně informací, které o vás máme. Osobní informace mohou byt ulo?eny v elektronické podobě v na?em po?íta?ovém systému. Firewally, hesla, Anti-virus a auto e-mailovy filtr pro ochranu v?ech na?ich elektronickych informací.
?
Změny těchto zásad ochrany soukromí
?
M??eme měnit tyto zásady ochrany soukromí v na?ich obchodních po?adavk? nebo změnami práva. Jakékoliv změny těchto zásad ochrany soukromí budou aktualizovány na na?ich webovych stránkách, tak?e prosím, nav?tivte tuto stránku pravidelně, s cílem zajistit si na?i nejnověj?í zásady ochrany osobních údaj?.
vy?e?it vá? problém
?
Pokud máte nějaké otázky o tom, jak jsou va?e osobní údaje shroma??ovány nebo pou?ívány, prosím klikněte zde a kontaktujte nás. Budeme reagovat na Vá? dotaz nebo stí?nost co nejd?íve.
zpět
Copyright © 2017 www.realityrvfix.cz Powered by Mikiny 2017