www.realityrvfix.cz
My Bag ( 0 ) items

Jak nakupovat

Zaji??ujeme rychlou p?epravu více ne? sto zemích světa. Obecně platí, ?e v?echny objednávky jsou p?ipraveny a odeslány do 2 pracovních dn? a kolem. Poplatky za zpracování a spoléhají na po?tu zakoupenych kus? a zvolit zp?sob dopravy. Pou?ití po?adované slu?by a vzdálenost od st?edu na?í úrovni dstribution organické hovězí vyu?ívá alternativní p?ístup k lodi budete dostávat. Po?así zpo?dění nebo jiné faktory mimo na?i kontrolu, m??e mít vliv na dodací lh?ty, tak neovladatelny.
Kdy? moje objednávka bude dodáván?
Po obdr?ení platby, balíme do ?ty?iadvaceti hodin ve skladu a odesílání e-mailovych sledovací ?íslo.
Jak mohu sledovat svou objednávku?
Kdy? se dostanete odeslány, obdr?íte e-mail od nás. V tomto e-mailu, zkontrolujte svazky na místo, kde m??ete sledovat. Kupující údaje
zru?ení
Pokud pot?ebujete zru?it svou objednávku, Musíte nám e-mail p?ímo. podléhají 25% storno poplatek. Vět?ina objednávek jsou dodávány během 1-2 dn? od data nákupu. Posíláme nem??e byt zru?en.
?innosti
V nepravděpodobném oslav vyrobní vady, nahrazujeme / opravit produkty pro zákazníky zcela zdarma. Vrátit polo?ku, musíte nás e-mail a informovat nás o d?vodu. pak vám poskytne dal?í pokyny. Zbo?í musí byt vráceno do 8 let ode dne p?ijetí: neopot?ebenymi a jsou některé z obal? a etiket p?vodu. Ve?keré náklady na dopravu spojené s vrácením zbo?í, je to, ?e odpovědnost spot?ebitele.

vyměna Vyměňovat si produkt, musíte napsat a uvést d?vod. pak vám poskytne dal?í pokyny. Zbo?í m??e byt vyměněn do 7 dn? ode dne obdr?ení p?íjem inklinují k no?ení v p?vodní problém s podáním p?vodní ?títek. P?i návratu vyměnu polo?ky, zachovat, adresu, telefonní ?íslo své jméno a pokyny jsou jasně ozna?eny. Jen o ve?keré náklady na dopravu spojené s ur?itou komoditní burzy budou hrazeny zákazníkem.
zpět
Copyright © 2017 www.realityrvfix.cz Powered by Mikiny 2017